قانون اساسی کشور آلمان به دو زبان آلمانی و فارسی

پیشگفتاری بر نسخۀ دوزبانۀ قانون اساسی آلمان آلمانی-فارسی نسخۀ پیشرو از قانون اساسی آلمان به دو زبان آلمانی و فارسی، درچهارچوب فعالیتهای پروژهای بنیاد ماکس-پالنک تهیه شده است. هرچندخصوصاً فوائد آن از این چهارچوب بسیار فراتر میرود. این نسخه میتوانددر تبادالت میان حقوقدانان و سیاستمداران، اندیشمندان و شهروندان ایران،افغانستان و نیز آلمان خدمات ارزندهای ارائه…

مطالب سایت را
را در ایمیل خود دریافت کنید

با عضویت در خبرنامه آلمان اینفو مطالب سایت را بلافاصله پس از انتشار در ایمیل خود داشته باشید.

از عضویت شما سپاسگزاریم.

مشکلی پیش آمده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به آلمان اینفو می باشد